කුකුළු මස් කිකිළියක්
කුකුළු ම

කුකුළු මස් කිකිළියක් මෙම වර්ගයේ නිෂ්පාදන කිසිවක් නොමැත.