ගෙවතු අතිශයින්ම ඉහල
ගෙවතු අත

ගෙවතු අතිශයින්ම ඉහල මෙම වර්ගයේ නිෂ්පාදන කිසිවක් නොමැත.